Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen en diensten die Brocante d’Elisa aanbiedt op haar website, hierna te noemen “aanbiedingen” en op alle via de website geplaatste bestellingen, hierna te noemen “overeenkomsten” voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk door Brocante d’Elisa is ingestemd.

1.3
Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite, dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Brocante d’Elisa een overeenkomst aangaat.

1.4
Indien Brocante d’Elisa niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brocante d’Elisa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

1.5
Brocante d’Elisa behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.6
Door het gebruik van de internetsite van Brocante d’Elisa en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

Artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten

2.1
Alle aanbiedingen van Brocante d’Elisa zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2
Brocante d’Elisa kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3
Brocante d’Elisa behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.4
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en Brocante d’Elisa komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van Brocante d’Elisa gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een bewijs.

2.5
Informatie met betrekking tot de belangrijkste kenmerken van de artikelen en afbeeldingen worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven. Brocante d’Elisa garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en artikelen volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 Prijzen en Betalingen

3.1
Alle door Brocante d’Elisa vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro′s, inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten binnen Nederland staat op de internetsite vermeld en worden van tevoren aan de Klant kenbaar gemaakt. Mocht na betaling blijken dat de verzendkosten anders zijn, doordat iets onverhoopt niet door de brievenbus kan of dat een artikel juist wel door de brievenbus past en de verzendkosten daardoor anders uitvallen, wordt er een aangepaste factuur gemaakt en wordt of door de klant, of door Brocante d’Elisa het verschil betaald.

3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.4
Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
• Betaling vooraf op bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op NL89ABNA0575823453 T.N.V. MDGICT / Brocante d’Elisa te Zutphen.

• Betaling contant bij het afhalen, dit kan alleen op afspraak. Het afhaaladres is Noorseweg 11 in Zutphen.

3.5
Overeenkomsten waarvoor de verschuldigde betaling 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

Artikel 4 Levering

4.1
Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:
• Bij betaling vooraf verstuurt Brocante d’Elisa de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.
• Indien de Klant er voor kiest om de artikelen af te halen op afspraak, dienen deze afgehaald en betaald te worden binnen twee weken na totstandkoming van de overeenkomst.
De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2
Indien onverhoopt een artikel dat door de Klant wordt besteld niet op voorraad blijkt te zijn, zal dit direct aan de Klant worden gemeld en eventueel betaalde gelden zullen direct teruggestort worden. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3
Levering vindt plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1
De eigendom van artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Brocante d’Elisa verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds over op het moment dat de artikelen door Brocante d’Elisa aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de Klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Brocante d’Elisa zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en alleen na overleg geschieden.

 

Artikel 6 Ruilen en Herroepingsrecht

6.1
De Klant is verplicht de artikelen bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde artikelen. Indien de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Brocante d’Elisa daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 7 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, gemotiveerd kennis te geven.

6.2
Indien de Klant een artikel om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Klant het recht het artikel binnen 8 dagen na aflevering aan Brocante d’Elisa te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen in dezelfde staat zijn als wanneer deze Brocante d’Elisa hebben verlaten.

6.3
Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Brocante d’Elisa zorg voor terugbetaling van de koopsom binnen 10 dagen.

6.4
De kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor rekening van de Klant.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1
Brocante d’Elisa is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Brocante d’Elisa. Brocante d’Elisa is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1
In geval van overmacht is Brocante d’Elisa niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

Artikel 9 Persoonsgegevens

9.1
De gegevens die door de Klant worden verstrekt worden door Brocante d’Elisa vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
• opname in het klantenbestand van Brocante d’Elisa

9.2
Brocante d’Elisa neemt daarbij de van toepassing zijnde privacy regel- en wetgeving in acht.

9.3
Brocante d’Elisa verstrekt geen klantgegevens aan derden.

9.4
De nieuwsbrief wordt alleen verzonden indien is aangegeven dat de Klant deze wenst te ontvangen.

 

Artikel 10

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 11 Diversen

11.1
Brocante d’Elisa is gevestigd aan Spoordijkstraat 14, 7205 BL te Zutphen. Dit is echter alleen het postadres. Bezoekadres is Noorseweg 11 in Zutphen, dit adres is alleen te bezoeken op afspraak. Brocante d’Elisa is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55339484. Het BTW-nummer is NL 139416766B01.